Navigacija

19E014PRSM - Projekat iz sinhronih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz sinhronih mašina
Akronim 19E014PRSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet sinhrone mašine u 6. semestru
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studentima sa osnovnim konceptima projektovanja magnetskog kola i namotaja sinhronih mašina. Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i načinom primene alata za numeričke proračune bazirane na metodi konačnih elemenata (FEM).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu, studenti će biti sposobni da vrše osnovne proračune potrebne za projektovanje sinhronih mašina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje i proračun pojedinih komponenti i sklopa sinhrone mašine.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. 1. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske i praktične vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0