Navigacija

19E014EMP - Elektromotorni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromotorni pogoni
Akronim 19E014EMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem elektromotornih pogona, njihovim vrstama i strukturama, metodama analize, sinteze i projektovanjem elektromotornih pogona. Posebna pažnja posvećena je upravljanju pogonom kao i zaštiti ljudi i opreme, kao značajnom pitanju u projektovanju, proizvodnji i primeni pogona. Energetska efikasnost i zaštite životne sredine sa aspekta primene i eksploatacije pogona.
Ishodi učenja (stečena znanja) "Osposobljeni studenti za samostalnu: • Analizu rada pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje pogona. • Izbor komponenti pogona. • Projektovanje pogona. • Korišćenje pogona"
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Izbor motora za elektromotorni pogon. Pogon kao dinamički sistem. Pogon sa motorima jednosmerne struje: matematički model; upravljanje; statičke karakteristike; kočenje u pogonu; dinamika. Aktuatori za jednosmerne pogone. Pogon sa asinhronim i sinhronim motorom: matematički model; statičke karakteristike; kočenje; dinamika; upravljanje; vektorska kontrola; aktuatori za pogone sa AM.
Sadržaj praktične nastave Stabilnost pogona. Zagrevanje i hlađenje. Matematički model pogona sa MJS i AM:blok-šema; upravljanje; statičke karakteristike; kočenje. Računarske metode analize i simulacija dinamičkih režima pogona. Vektorska kontrola AM. Laboratorijske vežbe. 1. Analiza rada elektromotornog pogona sa MJS; 2. Analiza rada elektromotornog pogona sa AM;
Literatura
  1. Vladan Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  2. B.Jeftenić i drugi, „ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka“, Akademska misao, 2003
  3. B. Jeftenić, M. Bebić, L. Ristić ”ELEKTROMOTORNI POGONI Laboratorijske vežbe” pomoćni udžbenik dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs.
  4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
  5. Ramu Krishnan "Permanent magnet synchronous and brushless DC motor drives", CRC Press, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe, laboratorijske ve\be
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0