Navigacija

19E013OPI - Opšti inženjering

Specifikacija predmeta
Naziv Opšti inženjering
Akronim 19E013OPI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim inženjerskim oblastima rada i vrstama aktivnosti. Upoznavanje studenata sa postojećim standardima, normativima i zakonskom regulativom. Inženjerska etika. Sistem kvaliteta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će imati sposobnost odgovornog rasuđivanja prilikom obavljanja profesionalnih obaveza. Posedovaće svest o tome da inženjerski projekti i rešenja moraju da doprinose očuvanju ekonomske i ekološke dobrobiti društva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lectures
  Sadržaj praktične nastave Exercises
  Literatura
  1. Zakon o preduzećima RS, Zakon o privrednim društvima
  2. Zakon o planiranju i izgradnji
  3. Zakon o javnim nabavkama
  4. IEEE Code of Ethics
  5. Akti Inženjerske komore Srbije
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, demonstracije, prezentacije, studentski projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0