Navigacija

19E013AEM - Analiza električnih mašina metodom konačnih elemenata

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza električnih mašina metodom konačnih elemenata
Akronim 19E013AEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Električne mašine, Obrtne električne mašine
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata za samostalnu analizu i modelovanje najzastupljenijih tipova električnih mašina (jednosmerne, asinhrone, sinhrone, reluktantne) korišćenjem metode konačnih elemenata (Finite Element Method-FEM). Upoznavanje studenata sa uticajem geometrije i parametara mašina na statičke i dinamičke performanse, gubitke, stepen iskorišćenja snage, itd.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni za samostalnu analizu i modelovanje najzastupljenijih tipova električnih mašina (jednosmerne, sinhrone, asinhrone, reluktantne itd.). Pored toga, studenti će biti upoznati sa savremenim tipovima električni mašina kao i sa najnovijim trendovima u njihovoj analizi i projektovanju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kroz kurs studenti će se prvo upoznati sa osnovnim postulatima FEM-a i njegovoj primeni u analizi elektromagnetskih pojava u električnim mašinama i aktuatorima. Zatim sledi upoznavanje sa osnovnim pristupima u modelovanju i analizi električnih mašina gde će studenti steći znanja u cilju određivanja dinamičkih karakteristika mašina kao i gubitaka i stepena iskorišćenja snage.
  Sadržaj praktične nastave Praktične vežbe na računaru gde će studenti kroz primere realnih električnih mašina naučiti korak po korak kako se razvija model, a zatim i koristi za dalju analizu parametara i karakteristika konkretne mašine.Nakon svake od oblasti predviđen je domaći zadatak, čijom izradom studenti stiču određeni broj poena
  Literatura
  1. Skripta i uputstva za praktične vežbe (u pripremi je)
  2. Nicola Bianchi, "Electric Macine Analysis Using Finite Elements", CRC Press, 2005.
  3. Octave FEMM User's Manual, www.femm.info
  4. J. R. Hendershot, T.J.E. Miller, "Design of Brusless Permanent-Magnet Machines" , Motor Design Books LLC, 2010.
  5. B. Bilgin, J. Weisheng, A. Emadi, "Switched Reluctance Motor Drives: Fundametals to Applications", CRC Press, 2018.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, simulacije na računaru, izrada domaćih zadataka i završnog projekta. .
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti 40
  Kolokvijumi
  Seminari