Navigacija

19E012EINN - Elektroenergetske instalacije niskog napona

Specifikacija predmeta
Naziv Elektroenergetske instalacije niskog napona
Akronim 19E012EINN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa najčešće korišćenim prijemnicima električne energije i električnim komponentama. • Upoznavanje studenata sa kompenzacijom reaktivne energije. • Upoznavanje studenata sa uzemljivačima i sistemima zaštite od električnog udara. • Upoznavanje studenata sa padom napona i jednovremeno-maksimalnim snagama.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata elektroenergetskih instalacija stambenih, administrativnih i poslovnih objekata.
Sadržaj predmeta
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGdgdfGXOG6sXTxX8MtdPZkXoM5YSuHjlv1GoHH3uz0U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c907bdf5-314c-461e-83f2-6e5e279a006b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Osnovne osobine prijemnika električne energije. Kompenzacija reaktivne energije. Najčešće korišćene električne komponente (kablovi; prekidači; osigurači; bimetalna relea; prekostrujna relea; automatski prekidači; vremenska relea). Uzemljivači. Mere osnovne zaštite i zaštite u slučaju kvara. Pad napona. Jednovremeno-maksimalna snaga.
Sadržaj praktične nastave Primer projekta elektroenergetskih instalacija jednog stambenog objekta. Laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2.5 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe i izrada primera projekta elektroenergetskih instalacija.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari