Navigacija

19E011UEG - Uvod u elektroenergetiku

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u elektroenergetiku
Akronim 19E011UEG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o značaju, proizvodnji i upotrebi energije, izvorima, prenosu i distribuciji električne energije, kao i o potrošačima električne energije u industrijskom, rezidencijalnom i komercijalnom sektoru.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za naredne korake proučavanja problema elektroenergetike. Sagledavanje uloge i načina primene drugih disciplina tehnike u elektroenergetici.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled raspoloživih resursa, trendovi i perspektive. Pronalasci A. N. Lodigina i P. N. Jabločkova i razvoj električnog osvetljenja i energetskih transformatora za naizmeničnu struju. Osnovne informacije o prenosu i distribuciji električne energije, kao i o elektroenergetskim instalacijama niskog napona. Pregled osnovnih kategorija potrošača: osvetljenje, elektromotorni pogoni, termički potrošači.
  Sadržaj praktične nastave Lasting 1-2 hours, visits to laboratories in order to gain an insight into the operation of power processing equipment, devices and instrumentation. Tours of power system facilities.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, obilazak elektroenergetskih objekata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti 30
  Kolokvijumi
  Seminari