Navigacija

19D061MNME - Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici
Akronim 19D061MNME
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet daje fundamentalna znanja iz statističke obrade mernih podataka sa metodama određivanja merne nesigurnosti u skladu sa dokumentima preporučenih od međunarodnih metroloških institucija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja izložena u ovom premetu predstavljaju podlogu za profesionalno bavljenjem aktivnostima u oblasti preciznih merenja električnih i neelektričnih veličina.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Međunarodni metrološki sistem. Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa aktuelnim međunarodnim preporukama. Kvantnomehanički efekti kao osnovni principi etalonskih merenja električnih veličina. Merenje magnetske indukcije na bazi nuklearne magnetske rezonancije. Metode radijacionog merenja temperature. Osnovi metrologije pritiska; Etalonsko merenje protoka fluida. vizualizacija flidnog polja.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Stanković, D. Fizičko tehnička merenja – Senzori, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   2. BIMP, Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 2008.
   3. Odabrane publikacije publikacije međunarodnih metroloških institucija
   4. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30