Navigacija

19D041OPD - Odabrana poglavlja iz digitalne obrade slike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz digitalne obrade slike
Akronim 19D041OPD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit Digitalna obrada slike sa osnovnih akademskih studija.
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je upoznavanje studenata sa aktuelnim problemima u digitalnoj obradi slike i osposobljavanje studenata za naučnoistraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni za samostalno istraživanje i razvoj novih algoritama za digitalnu obradu slike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Formiranje digitalne slike. Arhitektura sistema za procesiranje slike unutar kamere. Izdvajanje i opis karakterističnih obeležja. Algoritmi za registraciju slika. Panoramske slike. Snimanje scena u uslovima slabog osvetljenja. Potiskivanje šuma. Uklanjanje zamućenja. Snimanje scena širokog dinamičkog opsega. Reprodukcija scena širokog dinamičkog opsega. Algoritmi super-rezoulucije.
   Sadržaj praktične nastave Projekat
   Literatura
   1. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, 2010
   2. R. Lukac, Computational Photography: Methods and Applications, CRC Press, 2011
   3. E. Reinhard et al, High Dynamic Range Imaging: Acquisition, Display and Image-Based Lighting, Morgan Kaufmann, 2010
   4. P. Milanfar et al, Super-resolution Imaging, CRC Press, 2010
   5. M. Bertalmio et al, Denoising of Photographic Images and Video, Springer, 2018
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari