Navigacija

19D021DS - Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija

Specifikacija predmeta
Naziv Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija
Akronim 19D021DS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente za teorijsko i praktično rešavanje složenih zadataka u oblasti planiranja i eksploatacije savremenih distributivnih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Samostalno rešavanje složenih problema iz distributivnih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Otvorena istraživačka pitanja u planiranju i eksploataciji savremenih distributivnih sistema (DS). Raspodele snaga u DS sa proračunima sigurnosti, estimacije stanja, minimizacije gubitaka. Optimalno planiranje razvoja DS. Optimalna eksploatacija sa automatizacijom, rekonfiguracijom i obnavljanjem pogona u DS. Upravljanje potrošnjom i koncept minimizacije troškova pogona.
   Sadržaj praktične nastave seminarski rad
   Literatura
   1. "Distribution System Modeling and Analysis" William H. Kersting
   2. E. Lakervi, E.J. Holmes: " Electricity Distribution Network Design", Peter Peregrinus Ltd, 1995.
   3. "Distribution Systems" Westinghouse Reference Book, USA, 1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70