Navigacija

13S114MIPS - Mikroprocesorski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroprocesorski sistemi
Akronim 13S114MIPS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim mogućnostima savremenih mikroprocesora (eksploatacija paralelizma na nivou instrukcija, predviđanje skokova, predviđanje podataka, hardverska podrška za izvršavanje više niti, i podrška za SMP i DSM sisteme) i ovladavanje tehnikama projektovanja i programiranja mikroprocesorskih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti nakon ovoga kursa biti sposobni da: - za zadati problem osmisle i dizajniraju potrebni hardver, - za dati hardverski dizajn i opis problema osmisle i isprogramiraju potrebni softver, - za nove komponente znaju samostalno da prouče dokumentaciju do nivoa potrebnog za korišćenje komponenata u sistemu.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4mips/index.html
Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa naprednim konceptima modernih mikroprocesora. Upoznavanje sa internom strukturom i primjenom mikroprocesora 8086 i najčešćih periferija. Upoznavanje sa ARM arhitekturom. Uvod u problematiku dizajna savremenih mikroprocesorskih sistema.
Sadržaj praktične nastave Razvoj novih potpuno funkcionalnih sistema (uključujući i hardver i softver) baziranih na mikroprocesoru 8086 i mikrokontroleru baziranom na Cortex M4 jezgru.
Literatura
  1. V.Milutinovic, SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
  2. Yu-cheng Liu, Glen A. Gibson, MICROCOMPUTER SYSTEMS: THE 8086/8088 FAMILY, Prentice Hall
  3. Joseph Yiu, The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors, Third Edition 3rd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, demonstracija u laboratoriji, samostalan rad u laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0