Navigacija

13S113RM2 - Računarske mreže 2

Specifikacija predmeta
Naziv Računarske mreže 2
Akronim 13S113RM2
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Računarske mreže 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom i mehanizmima funkcionisanja Interneta, te naprednim konceptima, protokolima i algoritmima funkcionisanja nekih ključnih Internet servisa i savremenih računarskih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovog kursa studenti će u potpunosti razumeti arhitekturu Interneta i modernih mehanizama prosleđivanja paketa, što je ključno za razumevanje načina na koji funkcionišu aplikacije koje rade na Internetu. Studenti će naučiti kako da koriste mrežne mehanizme za zaštitu saobraćaja, za efikasno prosleđivanje audio i video sadržaja većem broju korisnika preko mreže i rad u uslovim zagušenja u mreži.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura Interneta i BGP, CDN. Upravljanje rač. mrežama, aktivno/pasivno nadgledanje, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf MPLS, VPN i traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN Multikast: IGMP, multikast rutiranje, PIM SM/DM, među-domenski multikast QoS: QoS arhitekture, obeležavanje, uobličavanje, organizacija redova za čekanje, izbegavanje zagušenja VoIP, videokonf., H.323, SIP, RTP protokoli
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama. Laboratorijske vežbe iz BGP protokola, MPLS načina prosleđivanja paketa i multikast protokola rutiranja.
Literatura
  1. Peterson, Davie, Computer networks: a systems approach, fifth edition, 2012, Elsevier
  2. Sam Halabi, Internet Routing Architectures, second edition: Cisco Press, 2000.
  3. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, fifth edition, Prentice Hall 2010
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0