Navigacija

13S113RG - Računarska grafika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska grafika
Akronim 13S113RG
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student dobro poznaje gradivo predmeta 13S112OO2 (Objektno-orijentisano programiranje 2).
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje principima interaktivne računarske 2D i 3D grafike i animacije. Sticanje praktičnog iskustva programiranja 2D i 3D grafike korišćenjem biblioteke JavaFX. Upoznavanje sa algoritamima u računarskoj grafici i tehnologijama grafičkih uređaja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno savladanog kursa, studenti će biti sposobni da: - interpretiraju i primenjuju najvažnije algoritme računarske grafike; - kreiraju 2D i 3D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci klasa JavaFX; - opišu principe rada uređaja koji se koriste u računarskoj grafici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u računarsku grafiku. 2D grafika: geometrijske primitive, atributi, animacija, interakcija. Bezjeove krive i splajnovi. Transfromacije. Projekcije. 3D grafika: scena, objekti, kamera, modeli osvetljenja i senčenja, tekstura i osobine materijala. Rasterski algoritmi. Računska geometrija. Popunjavanje. Odsecanje. Sakrivene površi. Modeli boja. Tehnologija ulaznih i izlaznih uređaja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijske pokazne vežbe i laboratorijske kontrolne vežbe. Namena laboratorijskih vežbi je sticanje praktičnih veština pisanja 2D i 3D grafičkih aplikacija korišćenjem biblioteke JavaFX. Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe prate predavanja i obrađuju specifične teme.
Literatura
  1. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Računarska grafika", 2017.
  2. Đurđević, Đ., Tartalja, I., "Slajdovi za vežbe iz predmeta Računarska grafika", 2017.
  3. Hughes, J.F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner, S.K., Akeley, K. "Computer Graphics – Principles and Practice", 3rd edition, Addison-Wesley Pub. Co., 2014.
  4. Sharan, K., Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8, Apress, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim i laboratorijskim vežbama uvežbava primena algoritama i korišćenje široko rasprostranjene biblioteke za pisanje grafičkih aplikacija. Studenti samostalno izrađuju 2 projekta/domaća zadatka (jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari