Navigacija

13S113PS - Projektovanje softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje softvera
Akronim 13S113PS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student dobro poznaje gradivo kursa 13S112OO2 (Objektno orijentisano programiranje 2).
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje konceptima modelovanja i projektovanja softvera korišćenjem projektnih uzoraka. Upoznavanje standardne grafičke notacije za modelovanje softvera UML kroz 13 vrsta dijagrama. Izučavanje i primena najčešće korišćenih projektnih uzorka strukture, ponašanja i stvaranja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student poznaje koncepte modelovanja i projektovanja softvera. Student je sposoban je da modeluje složene softverske sisteme koristeći standardni jezik UML 2. Student pri projektovanju softvera ume da prepozna uslove za primenu i da primeni adekvatne projektne uzorke iz GoF kataloga projektnih uzoraka.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4ps/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVaKSllNLU5dpHApSMSbqjNeXv8i7fhARswwPuWxu1g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=410abea3-92b1-4c2e-884f-ebd3f719d645&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata modelovanja i jezika UML. Dijagrami klasa, objekata, paketa, sekvence, komunikacije, slučajeva korišćenja, aktivnosti, pregleda interakcije, stanja, složene strukture, komponenata, raspoređivanja i vremenski dijagrami. Koncepti i klasifikacija projektnih uzoraka. Objektni i klasni uzorci strukture (npr. Sastav), ponašanja (npr. Posmatrač) i stvaranja (npr. Prototip).
Sadržaj praktične nastave Auditorne, laboratorijske pokazne i laboratorijske kontrolne vežbe. Domaći zadaci.
Literatura
  1. Tartalja, I, "Modelovanje softvera na jeziku UML, I deo - modelovanje strukture", Akademska misao, 2023
  2. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Projektovanje softvera", Beograd, 2022.
  3. Kraus, L., Tartalja, I., "Zbirka zadataka iz projektovanja softvera", 3. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2013.
  4. Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Gotova rešenja", CET, Beograd, 2002.
  5. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML vodič za korisnike", CET, Beograd, 1999.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncepeti projektovanja softvera i izlaže notacija UML, kao i konkretni projektni uzorci, dok se na auditornim vežbama demonstriraju praktični primeri modelovanja uz primenu projektnih uzoraka. Laboratorijske vežbe su podeljene na pokazne i kontrolne.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0