Navigacija

13S112VD - Veb dizajn

Specifikacija predmeta
Naziv Veb dizajn
Akronim 13S112VD
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa načinima realizacije kompleksnih klijentskih Veb stranica. Definisanje osnovnih principa grafičkog dizajna i primena u okviru korisničkog interfejsa Internet aplikacija. Realizacija Veb stranica pomoću HTML, HTML 5, CSS, CSS3 i JavaSkript programskog jezika, uz korišćenje naprednih tehnika.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za samostalnu izradu kompleksne klijentske Veb aplikacije. Poznavanje opštih principa grafičkog dizajna, izrade naprednih korisničkih interfejsa, osobine uspešnog Veb dizajna.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Internet: istorija, osnovni pojmovi i koncepti. Osnove grafičkog dizajna. Osnove realizacije komercijalnih korisničkih interfejsa. Dizajn Web stranice i zahtevi korisnika. Primeri vrsta Veb aplikacija i njihov dizajn. Osnove HTML/XHTML jezika uz upotrebu CSS stilova. HTML5 i CSS3. Osnove JavaScript jezika. Integracija JS i HTML platforme. Korišćenje XML i XSL tehnologija.
Sadržaj praktične nastave Praktični primeri upotrebe navedenih tehnologija. Realizacija kompleksne Veb aplikacije uz korišćenje JavaScript, DOM, CSS, XML i XSL tehnologija.
Literatura
  1. B. Nikolić, Programiranje grafičkih aplikacija, ISBN 978-86-7912-050-2, II izdanje, Beograd, 2008, I izdanje 2006.
  2. Web Design: The Complete Reference, Thomas Powell, McGraw-Hill, 2002
  3. HTML and CSS: design and build websites, Duckett, Jon, John Wiley & Sons, 2011.
  4. JavaScript & jQuery, Duckett, Jon, Wiley VCH, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, prezentacije, auditorne vežbe, samostalna izrada projekta, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 15
Kolokvijumi 40
Seminari