Navigacija

13S112POOP - Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
Akronim 13S112POOP
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema formalnog uslova, potrebno je predznanje gradiva predmeta SI2OO1 i redovno praćenje predmeta SI2OO2.
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje praktičnog iskustva u primeni znanja stečenog na predmetima SI2OO1 i SI2OO2. Proširivanje znanja i sticanje veštine korišćenja standardnih biblioteka jezika C++ i Java. Uvežbavanje postupka objektno orijentisane dekompozicije u razvoju složenijeg softverskog paketa, uz njegovu implementaciju i testiranje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje sposobnosti da: -koriste napredne mogućnosti alata za razvoj softvera (MS Visual Studio, NetBeans i Eclipse) -koriste klase iz standardnih biblioteka jezika C++ i Java -analiziraju funkcionalnu specifikaciju softverskog paketa i izvrše objektno orijentisanu dekompoziciju na gradivne elemente, sa fokusom na višestruku upotrebljivost napisanog koda -implemetiraju i testiraju softverski paket
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Korišćenje standardnih biblioteka i alata za razvoj. Definisanje problema koji predstavlja predmet praktičnog rada. Diskusija o mogućim pristupima prilikom rešavanja problema, uz pozivanje na gradivo naučeno na predmetima SI1OO1 i SI2OO2.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske pokazne i kontrolne vežbe. Projekti.
  Literatura
  1. Literatura je ista kao i za predmete SI2OO1 i SI2OO2
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja se drže uz elektronske prezentacije. Studenti samostalno izrađuju projekte kroz domaći rad i rad u laboratoriji. Provera savladanog gradiva kroz odbranu projekata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0