Navigacija

13S112POOP - Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja
Akronim 13S112POOP
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema formalnog uslova, potrebno je predznanje gradiva predmeta Objektno orjentisano programiranje 1 i redovno praćenje predmeta Objektno orjentisano programiranje 2.
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje praktičnog iskustva u primeni znanja stečenog na predmetima Objektno orjentisano programiranje 1 i 2. Proširivanje znanja i sticanje veštine korišćenja standardnih biblioteka jezika C++ i Java. Uvežbavanje postupka objektno orijentisane dekompozicije u razvoju složenijeg softverskog paketa, uz njegovu implementaciju i testiranje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje sposobnosti da: -koriste napredne mogućnosti alata za razvoj softvera (MS Visual Studio, JetBrains i Eclipse) -koriste klase iz standardnih biblioteka jezika C++ i Java -analiziraju funkcionalnu specifikaciju softverskog paketa i izvrše objektno orijentisanu dekompoziciju na gradivne elemente, sa fokusom na višestruku upotrebljivost napisanog koda -implemetiraju i testiraju softverski paket
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/13S112POOP/index.html
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aR265skLEGm5Lcw8FXmyYJNPVJaih1y8Vh_BklZ-7U9Y1%40thread.tacv2/General?groupId=8579749a-ef19-49db-96ed-04da2bacdd3f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Korišćenje standardnih biblioteka i alata za razvoj. Definisanje problema koji predstavlja predmet praktičnog rada. Diskusija o mogućim pristupima prilikom rešavanja problema, uz pozivanje na gradivo naučeno na predmetima Objektno orijentisano programiranje 1 i 2.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske pokazne i kontrolne vežbe. Projekti.
  Literatura
  1. Literatura je ista kao i za predmete Objektno orijentisano programiranje 1 i 2
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja se drže uz elektronske prezentacije. Studenti samostalno izrađuju projekte kroz domaći rad i rad u laboratoriji. Provera savladanog gradiva kroz odbranu projekata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0