Navigacija

13S091EJV3 - Engleski jezik - viši

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik - viši
Akronim 13S091EJV3
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Prethodno jezičko obrazovanje, pošto se ne radi o početnom kursu
   Ciljevi izučavanja predmeta Razvoj kompetencija jezika struke (računarstvo)
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje relevantnog vokabulara i sintakse struke; sposobnost imenovanja i klasifikovanja ključnih pojmova; sposobnost analize i pisanja stručnog teksta i podataka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi iz oblasti matematike i inženjerstva; glagolski oblici i pasivne konstrukcije; upotreba člana; kondicionalne konstrukcije; građenje reči.
   Sadržaj praktične nastave Čitanje, pisanje i diskutovanje o temama kao što su: akademske i profesionalne prilike (prijave, biografije i sl.), tumačenje podataka (pogotovo grafikona), vrste i funkcije računara, internet itd.
   Literatura
   1. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.
   2. Boeckner, K. Brown, C. Oxford English for Computing. Oxford University Press.
   3. Vince, M. First Certificate Language Practice with Key. Macmillan.
   4. Vince, M. Advanced Language Practice with Key. Macmillan.
   5. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Gramatičke i leksičke vežbe, diskusije, čitanje i analiza teksta, vežbe pisanja, kombinacija individualnih i grupnih aktivnosti
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 60
   Seminari