Navigacija

13M111SIP - Sociološki i profesionalni aspekti računarstva

Specifikacija predmeta
Naziv Sociološki i profesionalni aspekti računarstva
Akronim 13M111SIP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i etičkih aspekata profesije, kao i njenog istorijskog razvoja i potencijala za budućnost. Isticanje značaja netehničkih aspekta profesije i uticaja uvođenja novih hardverskih i softverskih proizvoda na društvo, grupe i pojedince.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da: identifikuju značajne, kontinuirane trendove u istoriji računarstva, razumeju doprinos pojedinih naučnika iz ove oblasti, procene društvene promene nastale upotrebom računara, zaštite privatnosti i suprotstave se socijalnom inženjeringu, razumeju posledice softverske piraterije, napišu pravilnik o politici sigurnosti u kompaniji, usvoje kodeks profesionalne etike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorija računarstva i uticaj računara na društvo, posebno na komunikacije i državne službe. Razvoj i uticaj Interneta. Digitalni jaz. Zaštita privatnosti. GDPR. Socijalni aspekti sigurnosti. Licenciranje softvera. Zaštita intelektualne svojine. Softverska piraterija. Pouzdanost i raspoloživost računara, upravljanje rizicima. Profesionalni etički kodeks i stavovi organizacija IEEE i ACM.
  Sadržaj praktične nastave Razmatranje najaktuelnijih tehnoloških, poslovnih i društvenih tema vezanih za primenu računara kroz studije slučajeva, diskusije, razmatranja različitih aspekata komunikacije sa korisnicima softvera.
  Literatura
  1. Jelica Protić, "Sociološki i profesionalni aspekti računarstva," PC PRESS 2017.
  2. Sara Baase, "The Gift of Fire: Social, Legal and Ethical Issues in Computing," Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2003.
  3. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice (Version 5.2), as recommended by the ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, 1999.
  4. Dennis Shasha, Cathy Lazere, "Out of their Minds: The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists," Springer, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, analiza literature i pisanje eseja, individualne prezentacije, grupni projekat, studije slučajeva licenciranja softvera, studije slučajeva računarskog kriminala.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 60