Navigacija

13M111RG2 - Računarska grafika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska grafika 2
Akronim 13M111RG2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Potrebno je da je kandidat položio SI4RG ili IR4RG.
Ciljevi izučavanja predmeta Proširivanje poznavanja i razumevanja arhitekture modernih grafičkih procesora (GPU). Razumevanje principa programiranja GPU pisanjem programa za senčenje (shader). Razumevanje i ovladavanje principima funkcionisanja modernih grafičkih biblioteka za prikazivanje 3D scena. Razumevanje tehnika za efikasno prikazivanje 3D scena. Razumevanje tehnika za postizanje veće realističnosti prikaza, kao što su formiranje senki, refleksija, svojstva materijala i izvora svetla. Sticanje veštine razvoja grafičkih 3D aplikacija i pisanja programa za senčenje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno savladanom predmetu, studenti će biti osposobljeni da: - sastave program za prikazivanje sadržaja složenih 3D scena upotrebom savremenih grafičkih biblioteka, kao što je OpenGL - sastave programe za senčenje i primenjuju ih za crtanje 3D scena - koriste tehnike za efikasno crtanje 3D scena - koriste tehnike za povećanje realističnosti prikaza - rešavaju probleme interakcije sa sadržajem 3D scene - razvijaju aplikacije koje upravljaju složenim 3D scenama primenom sistema Unity
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled arhitektura i mogućnosti modernih grafičkih procesora. Jedinice za stvaranje i obradu temena, sintezu mreža trouglova i senčenje. 3D grafičke biblioteke za kućne računare i mobilne sisteme. Programi za senčenje. Tehnike efikasnog crtanja 3D scena. Tehnike za postizanje veće realističnosti prikaza. Interakcija korisnika sa sadržajem 3D scene. Sistemi za sastavljanje interaktivnih 3D scena. Sistem Unity.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe. Projekti.
Literatura
  1. Shreiner, D., The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  2. Randi, J. R., Bill L. K., "OpenGL Shading Language", 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  3. Munshi, A., Ginsburg, D., Shreiner, D., "OpenGL ES 2.0 Programming Guide", Addison-Wesley 2008.
  4. Goldstone, W., "Unity 3.x Game Development Essentials", Packt Publishing, 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim vežbama uvežbava primena široko rasprostranjenih 3D grafičkih biblioteka. Studenti samostalno izrađuju 2 projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0