Navigacija

13M111PKI - Programiranje korisničkih interfejsa

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje korisničkih interfejsa
Akronim 13M111PKI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima dizajna savremenog korisničkog interfejsa,analizom njihove upotrebe, tehnikama implementacije predloženog dizajna, kao i principima evaluacije postojećih rešenja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da realizuju efektan dizajn korisničkog interfejsa aplikacije na osnovu poznavanja ljudskih sposobnosti i vodećih principa dizajna. Biće u mogućnosti da primene naučene principe koristeći različite modele realizacije i da izvrše kvalitetnu evaluaciju implementiranih rešenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa principima razvoja korisničkog interfejsa na osnovu dizajna (mogućnosti čoveka, analize zadataka, principima grafičkog dizajna), analiza upotrebe interfejsa, implementacije (ulazni i izlazni modeli, MVC, alati za prototipove, iterativna realizacija) i evaluacije (heuristička i prediktivna, testiranje). Tipovi grešaka, njihova prevencija i otklanjanje.
Sadržaj praktične nastave Isto kao teorijska nastava. Veliki broj primera iz prakse dobrog i lošeg dizajna. Implementacija predavanih tehnika korišćenjem različitih programskih tehnologija uključujući JavaFx platformu i Android.
Literatura
  1. "Designing the User Interface", B. Shneiderman, C. Plaisant, Pearsn, 2016
  2. "User Interface Design", Eric Butow, Addison-Wesley Professional, May 2007
  3. JavaFX, https://openjfx.io/openjfx-docs/, 2019
  4. Android, https://developer.android.com/guide, 2019
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, rad u laboratoriji, zajedničko ocenjivanje realizovanih projekata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 70