Navigacija

13M061MMN - Modelovanje mikroelektronskih naprava

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje mikroelektronskih naprava
Akronim 13M061MMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Od studenata se očekuje da kroz izradu projekata primene znanje sa predavanja na konkretnim problemima mikroelektronskih naprava. Potencijalni ishod bi uključivao i publikovanje radova u domaćim i međunarodnim časopisima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je osposobljen da implementira model mikroelektronske naprave na adekvatnom nivou detalja koji obezbeđuje korektan rezultat simulacije. Student je informisan o CAD/CAE softveru na tržištu i njegovim komparativnim prednostima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Modelovanje mikroelektronskih naprava na više nivoa. Komparativna analiza mikro i makro modela i razlika u rezultatima simulacije. Modelovanje složenih optoelektronskih naprava na mikroelektronskom nivou. Modelovanje proizvoljnih analognih naprava. Simulacija elektronskih kola u kombinovanom signalu. Modelovanje ožičenja na nivou integrisanih kola i štampane ploče.
  Sadržaj praktične nastave izrada projekata i oformljenje naučnih radova
  Literatura
  1. S.Selberherr, "Analysis and Simulation of Semiconductor Devices". Springer-Verlag, Wien, 1985.god.
  2. R.Ramović, "Analiza i modelovanje popuprovodničkih naprava", (skripta), autorsko izdanje, Beograd, 1993.god.
  3. R.Ramović, R. Šašić, "Analiza i modelovanje unipolarnih tranzistora malih dimenzija", Dineh, Beograd, 1999.god.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.god.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Praktična nastava na softverskim paketima, izrada samostalnih projekata, prezentacija projekata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70