Navigacija

13M061ESV - Energija sunca i vetra

Specifikacija predmeta
Naziv Energija sunca i vetra
Akronim 13M061ESV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje tehnike konverzije energije sunca u mehaničku, toplotnu, električnu i hemijsku energiju sa posebnom analizom korišćenja energije vetra. Priprema studenata za projektovanje, razvoj i vođenje projekata u oblasti održivog razvoja korišćenjem energije sunca i vetra.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za korišćenje softverskih alata uključujući GIS (Geografski Informacioni Sistem), za razvoj i rukovođenje projektima i za razvoj i projektovanje uređaja za korišćenje energije sunca i vetra.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Direktna konverzija solarne energije u toplotu i elektricitet. Vetar kao oblik energije sunca. Klimatologija vetra i metode procene energetskog potencijala vetra. Vetroparkovi i izolovane vetroturbine. Integracija elektrana u prenosni sistem. Ekološki i ekonomski aspekt izgradnje solarnih i vetroelektrana. Razvoj i upravljanje projektima korišćenja energije sunca i vetra.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe, rad na terenu i korišćenje pojedinih softvera za proračun energetskog potencijala i projektovanje postrojenja na bazi konverzije energije sunca i vetra. Izrada projekata i istraživački rad.
  Literatura
  1. J. Radosavljević, T. Pavlović, M. Lambić, Solarna energetika i održivi razvoj, Građevinska knjiga, Beograd, 2004.
  2. Propisi u vezi korišćenja obnovljivih izvora energije u Srbiji - dokumentacija
  3. Video prezentacije evropskog projekta INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007
  4. Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
  5. web sites: www.retscreen.net; www.globalmapper.com; ewea.org; gwea.org;www.gwec.net;www.awea.org
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Nastava, demonstracije, rad u laboratoriji i na terenu, učenje kroz predavanja, samostalna realizacija projekata, diskusije i studentski istraživački rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50