Navigacija

13M044NSS - Projektovanje namenskih računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje namenskih računarskih sistema
Akronim 13M044NSS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim aspektima razvoja namenskih računarskih sistema i njihovim osposobljavanje za projektovanje hardvera sistema i implementaciju njegovih funkcionalnosti. Upoznavanje studenata sa fazama u razvoju namenskog sistema i njihovo osposobljavanje u upotrebi razvojnih okruženja i alata.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost studenata da koriste stečena znanja u definisanju funkcionalne specifikacije sistema, samostalnom projektovanju i razvoju hardvera i softvera namenskog računarskog sistema. Sposobnost timskog rada studenata na realizaciji složenih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Koncepti razvoja namenskih sistema, komponente hardvera, upotreba periferijskih modula mikrokontrolera i razvoj programskog koda. Povezivanje periferijskih uređaja sa mikrokontrolerom, komunikacioni interfejsi i protokoli. Tehnike procesiranja događaja, izuzeci i prekidi.
Sadržaj praktične nastave Primeri razvoja programskog koda koji implementira funkcije digitalnog i analognog ulaza/izlaza, merenje i generisanje vremenskih intervala, vizuelizaciju i prikaz informacija, razmenu podataka preko standardnih serijskih interfejsa, povezivanje mikrokontrolera u složene merne i upravljačke sisteme.
Literatura
  1. Beleške sa predavanja su dostupne preko veb stranice predmeta
  2. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
  3. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
  4. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova vežbi i konsultacija i 15 časova u laboratoriji i rada na projektu i kolokvijum. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i rada na projektu, od čega 3 časa nedeljno u toku semestra i približno 30 časova priprema za kolokvijum i priprema u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
Projekti 30
Kolokvijumi 30
Seminari 0