Navigacija

13M041SEF - Sinteza električnih filtara

Specifikacija predmeta
Naziv Sinteza električnih filtara
Akronim 13M041SEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Savladati teorijske osnove analognih električnih filtara. Korišćenje računarskih alata za projektovanje filtara.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Da se na osnovu zahteva za rad uređaja definišu specifikacije koje filter treba da zadovolji, da izabere najbolju aproksimaciju i tehnologiju za implementaciju. Korišćenjem alata da se isprojektuje filter, uradi simulacija i optimizacija.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uloga filtara u složenim sistemima i uređajima. Izbor aproksimacione funkcije i projektovanje korišćenjem računarskih alata. Realizacija filtara (aktivni sa operacionim pojačavačima, OTA, SS, pasivni filtri, univerzalna filtarska integrisana kola, programabilna analogna kola).
    Sadržaj praktične nastave Korišćenje standardnih računarskih alata za projektovanje, analizu i simulaciju rada električnih filtara.
    Literatura
    1. G. Moschytz, P. Horn, Active filter design handbook, John Wiley, New York, 1981.
    2. G. Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and Design, John Wiley, New York, 1976.
    3. L. Paarmann, Design and Analysis of Analog Filters, Kluwer Academic Publishers Dordrecht 2003.
    4. Anadigm, Software user manual (elektronska verzija).
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    4 0
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, konsultacije, projekti
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 40
    Seminari 0