Navigacija

13M041ADE - Analogno-digitalna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Analogno-digitalna elektronika
Akronim 13M041ADE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da analiziraju i dizajniraju analogno - digitalna kola i komponente
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kompletirano, povezano i prošireno znanje iz analize i projektovanja analogno-digitalnih kola i kmponenti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Naponske reference, vrste, specifikacija i primena. Komaparatori i prati - pamti kola, specifikacija i konstrukcija. Specifikacija i modelovanje AD i DA konvertora. Teorija Sigma-delta konverzije. Sigma - delta AD i DA konvertori.
  Sadržaj praktične nastave Analiza zadatih komponenti. Modelovanje i konstrukcija prema zadatim specifikacijama.
  Literatura
  1. Design of Multi-Bit Delta-Sigma A/D Converters, Geerts Yves, Steyaert Michiel, Willy 2002
  2. Analog-digital conversion, edited by Daniel H Sheingold, Analog Devices, Pretince-Hall, third edition 1986
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70