Navigacija

13M034PKH - Napredno programiranje komunikacionog hardvera

Specifikacija predmeta
Naziv Napredno programiranje komunikacionog hardvera
Akronim 13M034PKH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim metodama dizajna telekomunikacionih funkcionalnosti u komunikacionim uređajima. Primena VHDL i Verilog programiranja u dizajnu telekomunikacionih funkcionalnosti.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završetka kursa studenti će biti sposobni da hardverski implementiraju kompleksne telekomunikacione funkcionalnosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza primene programabilnih čipova u telekomunikacionim uređajima. Tehnike paralelizacije i pajplajna za postizanje visokih protoka. Na kursu će se izučavati najnoviji softverski paketi za programiranje FPGA uređaja i simulaciju dizajna.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na kojima će se hardverski implementirati i simulirati kompleksne komunikacione funkcije.
Literatura
  1. Z. Čiča, Programiranje komunikacionog hardvera, Akademska misao, 2017.
  2. S. Lee, Advanced Digital Logic Design using VHDL, State Machines, and Synthesis for FPGA, Cengage Learning, 2005.
  3. M.D. Ciletti, Advanced Digital Design with the Verilog HDL, Pearson Education Dorling Kindersley, 2017.
  4. D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002.
  5. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave U okviru vežbi studenti rade u grupama od dva ili tri studenta. Svaka grupa predaje izveštaj sa rezultatima rada, i potom prezentuju i brane svoj izveštaj.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti 40
Kolokvijumi
Seminari