Navigacija

13M034IoT - Arhitektura IoT mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura IoT mreža
Akronim 13M034IoT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama arhitekture IoT mreža, počevši od koncepta krajnjih IoT uređaja, preko osnova komunikacije u IoT mrežama, do realizacije osnovnih primena, uključujući probleme bezbednosti i principe procesiranja podataka. Osposobljavanje studenata za korišćenje standardnih komunikacionih tehnologija i platformi za realizaciju IoT rešenja i primenu IoT tehnologija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču osnovna znanja o arhitekturi IoT mreža, principima razvoja inteligetnih uređaja, platformi i mreža, i osnovu za dalji rad i istraživanje u oblasti IoT mreža i uključivnje u projekte razvoja IoT uređaja i aplikacija, dizajnu inteligentnih okruženja i krajnjih rešenja za praktičnu primenu IoT tehnologije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi arhitekture IoT mreža. Osnovni modeli i koncepti. Razvoj IoT mreža. Pametni uređaji i tehnologije za umrežavanje. Protokoli mrežnog sloja IoT sistema. Aplikacioni protokoli i razvoj IoT aplikacija. Organizacija i obrada podataka u IoT mrežama. Bezbednost. Standardizacija IoT mreža. Oblasti i primeri praktične primene.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa detaljnijim prikazom pojedinih rešenja u oblasti IoT. Praktična nastava, demonstracije i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta sa prezentacijom rezultata.
Literatura
  1. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
  2. O. Hersent, D. Boswarthick, and O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
  3. J. Holler, V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, and D. Boyle, From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier Ltd., 2014.
  4. S. C. Mukhopadhyay, Internet of Things: Challenges and Opporunities, Springer, 2014.
  5. F. Behmann, and K. Wu, Collaborative Internet of Things (C-IoT): For Future Smart Connected Life and Bussines, John Wiley & Sons Ltd., 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, praktična nastava i vežbe u okviru laboratorije, samostalan i timski rad na izradi projekta, domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0