Navigacija

13M031OAS - Obrada audio signala

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada audio signala
Akronim 13M031OAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da studenti nauče specifične postupke obrade koji se koriste u različitim audio aplikacijama. Fokus je na obradi audio signala u realnom vremenu, u smislu modifikacije signala, kao i na prenosu signala u audio opsegu sa primenom u IoT sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -realizuju obradu audio signala u spektralnom domenu -projektuju sistem za obradu audio signala u podopsezima -realizuju sistem za modifikaciju audio signala u realnom vremenu -realizuju jednostavn komunikacioni sistem u audio opsegu
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Audio signali: karakteristike, akvizicija. Obrada audio sigana u spektralnom domenu. Sistemi za obradu audio signala sa više brzina. Audio procesori. Implementacija audio efekata. Poništavanje akustičkog eha. Filtarske banke i ekvalizacija sistema. Obrada signala za slušna pomagala. Prenos signala u audio opsegu i primena u IoT sistemima.
  Sadržaj praktične nastave Realizacija algoritama obrade audio signala na DSP procesoru.
  Literatura
  1. J. O.Smith, Spectral audio signal processing, http://www.dsprelated.com/dspbooks/sasp/
  2. U. Zolzer, Digital Audio Signal Processing, second edition, Wiley, 2008
  3. Udo Zolzer, DAFX: Digital Audio Effects, second edition, Wiley, 2011
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, domaći zadaci, projekt
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 40
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0