Navigacija

13M021TED - Tržište električne energije i deregulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Tržište električne energije i deregulacija
Akronim 13M021TED
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i konceptima tržišta u elektroenergetskim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Formiranje pojmovnika potrebnog inženjeru iz ekonomije i elektroenergetskih sistema, za rad na berzi električne energije, kao trgovcu i brokeru, kao planeru, kao inženjeru kod nezavisnih generatora, u mreži, za rad u kontrolnom centru, kod nezavisnog operatera sistema, u regulatornoj agenciji, i sl.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=17
  Sadržaj teorijske nastave Tipovi elektroprivreda s obzirom na stepen deregulacije. kWh kao roba. Bilateralna trgovinatransakcije i pul. Fer utakmica i tržišna moć. Mreža, sigurnost i zagušenje. ATC. Pomoćne usluge. Berze.
  Sadržaj praktične nastave Mreža, sigurnost i zagušenje. ATC
  Literatura
  1. http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=17
  2. D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0