Navigacija

13M021IEM - Inteligentne elektroenergetske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Inteligentne elektroenergetske mreže
Akronim 13M021IEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Analiza elektroenergetskih sistema 1
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente da projektuju i eksploatišu inteligentne mreže korišćenjem struktura, komponenti i tehnologija neophodnih u inteligentnim mrežama
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za projektovanje i eksploatisanje inteligentnih mreža
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Struktura inteligentnih mreža sa osobinama energetskog, upravljačkog, računarskog i komunikacionog podsistema. Tokovi snaga, mernih i kontrolnih signala i informacija. Ključna je bolja integracija distribuiranih izvora, skladišta energije, el. Automobila, inteligentnih uređaja kod potrošača, upravljanja potrošnjom, senzora, mikromreža i unapređenih softverskih alata. ekonomska analiza int. mreža.
  Sadržaj praktične nastave vežbe
  Literatura
  1. Clark W. Gellings The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Press, 2009.
  2. Peter Fox Penner SMART POWER Climate Change, the Smart Grid, and the Future of Electric Utilities, Island Press, 2010.
  3. Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity Networks of the Future, ETP SG, 2010.
  4. Mission of the Task Force for the Implementation of the Smart Grids into European Internal Market, TF SG, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari