Navigacija

13M021DRZ - Digitalne relejne zaštite

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalne relejne zaštite
Akronim 13M021DRZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima digitalnih sistema zaštite elektroenergetskog sistema. Objašnjenje osnovnih metoda za procesiranje signala koji se koriste u digitalnim zaštitnim sistemima u visokonaponskim postrojenjima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za projektovanje, korišćenje i održavanje digitalnih zaštitnih sistema elemenata elektroenergetskog sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Estimacija parametara signala u EES-u korišćenjem metode najmanjih kvadrata, Njutnove metode, Furieove metode i metode prolaska signala kroz nulu. Detekcija kvarova sa primarnim i sekundarnim električnim lukom na nadzemnim vodovima. Numerički algoritmi za usmerene releje zasnovani na faznoj i amplitudskoj komparaciji.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe i vežbe na računaru.
  Literatura
  1. M. Đurić, Z. Radojević, V. Terzija, Ž. Đurišić, Z. Stojanović, S. Zubić, V. Bajić: Algoritmi za digitalne relejne zaštite, ETA, Beograd 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i računarske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0