Navigacija

13M021ADM - Automatizacija distributivnih mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Automatizacija distributivnih mreža
Akronim 13M021ADM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Gradivo obuhvata osnovne koncepte automatizacije distributivnih mreža. Cilj je osposobljavanje studenata za praćenje najmodernijih tehničkih rešenja za automatizaciju distributivnih mreža, baziranih na najnovijoj tehnologiji, i njihova primena u praksi.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za planiranje, projektovanje, korišćenje i održavanje automatizovanih elektroenergetskih distributivnih mreža.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Planiranje distributivnog sistema. Automatizacija distribucije. SCADA sistem. Automatizacija transformatorskih stanica i fidera. Kvarovi na fiderima. Daljinsko merenje. Upravljanje energijom. Ekonomska analiza automatizacije distribucije. Primena tehnika veštačke inteligencije. Komunikaciona tehnologija.
Sadržaj praktične nastave nema
Literatura
  1. M.K. Khedkar, G.M. Dhole, A Textbook of Electric Power Distribution Automation, University Science Press, New Delhi, 2011.
  2. James A. Momoh, Electric power distribution, automation, protection and control, Howard University, Washington DC, USA, CRC Press, 2007.
  3. James Momoh, Smart.Grid - Fundamentals of Design and Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi zajedno sa izradom seminarskih radova. Vežbe se izvode na tabli.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 45
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 45