Navigacija

13M013PDS - Praktikum iz digitalnih signalnih procesora 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz digitalnih signalnih procesora 2
Akronim 13M013PDS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Praktični aspekti implementacije upravljačkih algoritama na platformama sa digitalnim signalnim procesorima. Pregled hardverskih i programskih aspekata implementacije. Harvardske arhitekture u C-u. Korišćenje kod generatora i simulatora. Aspekti verifikacije, osiguranja pouzdanosti koda i dokumentacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Arhitektura i osobine DSP, MAC instrukcije i mehanizmi, pomoćni registri DSP, bit inverzno i direktno adresiranje. Specijalizovani procesori za upravljanje kretanjem i upravljanje električnim servo motorima. Implementacije zasnovane na centralnim jedinicama sa fiksnim i pokretnim zarezom. Q-formati. Programiranje karakterističnih algoritama za obradu signala u asembleru i C-u.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema
  Sadržaj praktične nastave Arhitektura i osobine DSP, MAC instrukcije i mehanizmi, pomoćni registri DSP, bit inverzno i direktno adresiranje. Specijalizovani procesori za upravljanje kretanjem i upravljanje električnim servo motorima. Code Composer Studio. Korišćenje simulatora. Q-formati. Programiranje karakterističnih algoritama za obradu signala u asembleru i C-u.
  Literatura
  1. http://www.ti.com/processors/digital-signal-processors/overview.html
  2. https://www.tutorialspoint.com/assembly_programming/index.htm
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30