Navigacija

13M011RSTP - Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici
Akronim 13M011RSTP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Termički procesi u elektroenergetici
    Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih računarskih tehnika na rešavanje praktičnih termičkih problema u elektrotehnici.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Napredne tehnike modelovanja termičkih procesa. Ilustracija savremenih metoda za rešavanje termičkih problema i primena metoda u samostalnom radu studenata.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Modelovanje nestacionarnih nelinearnih termičkih problema u elektroenergetici. Proračunske metode iz prakse zasnovane na uprošćenjima. Praktična potreba i efekti primene tačnih proračuna. Teorijske osnove na kojima su bazirani savremeni računarski simulacioni programi i programi bazirani na metodi konačnih elemenata.
    Sadržaj praktične nastave Numerički primeri, prezentacije softvera i samostalna izrada modela i izvršenje proračuna na računaru.
    Literatura
    1. F.P.Incropera, D.P.DeWitt: "Fundamentals of heat and mass transfer", John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002
    2. M. A. Bhatti: "Fundamental Finite Elements Analysis ans d Applications", John Wiley&Sons, 2005
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracija softvera, numeričke vežbe, samostalni rad studenata.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 50