Navigacija

13M011DP2 - Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima 2

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima 2
Akronim 13M011DP2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje teorijom i praktičnom implementacijom digitalnog upravljanja brzinom i pozicijom, rešavanje problema komplijanse i torzionih oscilacija, kao i generisanje referentnih trajektorija u koordinisanom višeosnom kretanju. Laboratorijske vežbe omogućuju savladavanje praktičnih aspekata.
Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je ovladavanje teorijom i implementacijom digitalnog upravljanja kretanjem, kao i osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za digitalno upravljanje brzinom i pozicijom. Kurs obuhvata analizu, projektovanje, implementaciju, kodiranje i evaluaciju.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave DSP tehnologije u upravljanju kretanjem, regulatori brzine i pozicije, problemi mehaničke rezonancije, rekonstrukcije signala, kao i generisanje referentne trajektorije u koordinaciji kretanja. Metode sinteze i podešavanja parametara regulacije kod tradicionalnih analognih industrijskih kontrolera. Metod dvostrukih odnosa. Simetrični optimum. Robusnost tradicionalnih analognih rešenja.
Sadržaj praktične nastave Prednosti i nedostaci digitalne implementacije. Diskretizacija po vremenu i amplitudi. Problem lažnih likova u spektru povorke odbiraka. Hardverska i programska rešenja za otklanjanje lažnih likova. Digitalna implementacija struktura za upravljanje električnim pogonima.
Literatura
  1. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima, Akademska misao 2003.
  2. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  3. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
  4. Vladan Vučković, Električni pogoni, Univerzitet u Beogradu 1997.
  5. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu 1998.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave 45 predavanja, 15 časova auditornih vežbi. 15 časova laboratorijskih i demonstracionih vežbi. 50 časova samostalnog rada, 25 časova rada sa nastavnicima kroz seminare i diskusije. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 10