Navigacija

13E114IP - Internet programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Internet programiranje
Akronim 13E114IP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima /
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj nastave je osposobljavanje studenata da projektuju i pišu savremene internet aplikacije koristeći HTML i JavaScript programski jezik (na klijentskoj strani) i elemente programskog jezika PHP (na serverskoj strani). Upoznavanje studenata sa načinima realizacije kompleksnih veb sistema i modernih veb tehnologija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da uz pomoć savremenog razvojnog okruženja razviju komercijalne internet aplikacije zasnovane na PHP programskom jeziku. Biće kompetentni da dizajniraju troslojnu veb arhitekturu aplikacije i postave je na internet.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnove HTML i JavaScript programskih jezika. Osnove PHP programskog jezika. Sintaksa PHP jezika, operatori. Kolačići i sesije. Povezivanje sa bazom podataka. Primer PHP aplikacije koja komunicira sa bazom podataka. Napredni PHP koncepti. AJAX tehnologija. Primer kompletne komercijalne aplikacije realizovane pomoću naučenih tehnologija.
Sadržaj praktične nastave Praktični primeri upotrebe navedenih tehnologija. Realizacija kompleksne veb aplikacije uz korišćenje HTML 5, CSS, JavaScript, PHP i AJAX tehnologije.
Literatura
  1. JavaScript - Sveobuhvati vodič, David Flanagan (O'Reilly, prevod Mikroknjiga)
  2. PHP i MySQL - Razvoj aplikacija za veb, Luke Welling, Laura Thomson (O'Reilly, Mikroknjiga)
  3. Zbirka rešenih zadataka iz JavaScript-a (elektronsko izdanje), Dražen Drašković, Elektrotehnički fakultet Unierziteta u Beogradu.
  4. PHP Solutions (2nd ed.), D. Powers, Apress
  5. Programiranje Internet aplikacija, udžbenik sa zbirkom zadataka, Boško Nikolić, Dražen Drašković, Akademska misao
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, samostalna izrada projekta sa prezentovanjem, laboratorijske vežbe sa vizuelnim simulacijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 30
Seminari 0