Navigacija

13E113ZP - Zaštita podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita podataka
Akronim 13E113ZP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Računarske mreže, Operativni sistemi 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima zaštite podataka. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Upoznavanje sa rizicima u mrežnom okruženju i upoznavanje sa svim nivoima na kojima mere zaštite treba da budu uvedene.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja o načinima za odvraćanje, detekciju, sprečavanje i neutralisanje narušavanja sigurnosti.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4zp/index.html
Sadržaj teorijske nastave Raspoloživost, autentikacija, autorizacija, tajnost, integritet i kontrola pristupa. One-Time-Pad, Algoritmi toka (RC4), blokovski algoritmi (DES, AES), asimetrični algoritmi (Diffie-Hellman, RSA), heš funkcije (MD-5). Autentikacione aplikacije, upravljanje ključevima, sigurne Web konekcije, elektronsko plaćanje. Pasivni napadi, aktivni napadi, maliciozni programi. Denial of Service. Mrežne barijere.
Sadržaj praktične nastave Isti kao i za teorijsku nastavu.
Literatura
  1. William Stallings, Cryptography and Network Security, 3rd edition, Prentice Hall, 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja, 30 časova vežbi na tabli, 15 časova praktičnih vežbi u laboratoriji. Približno 70 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0