Navigacija

13E113SS - Sistemski softver

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemski softver
Akronim 13E113SS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Položeni kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove asemblerskog programiranja savremenih procesorskih arhitektura. Upoznavanje sa funkcijama i načinom konstrukcije različitih sistemskih alata, kao što su makro procesori, asembleri, emulatori, virtuelne mašine, povezivači i punioci.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da razumeju funkciju i načine konstrukcije različitih sistemskih alata, kao što su makro procesori, asembleri, emulatori, virtuelne mašine, povezivači i punioci. Studenti treba da budu u stanju da i sami konstruišu i implementiraju slične alate ili prilagode već postojeće. Studenti se upoznaju sa osnovama asemblerskog programiranja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnove asemblerskog programiranja. Funkcije asemblera kao alata. Konstrukcija asemblera. Konstrukcija makroprocesora. Studija slučaja: pretprocesor za C/C++. Konstrukcija interpretativnih i JIT emulatora. Formati objektnih programa. Osnovne funkcije punioca. Konstrukcija punioca. Konstrukcija povezivača. Dinamičko povezivanje i punjenje. Punjenje sa prekrivanjem.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat iz oblasti konstrukcije sistemskih alata koji student samostalno izrađuje.
Literatura
  1. Randal E Bryant; David R O'Hallaron, Computer systems : a programmer's perspective, 3rd Edition, Pearson 2016.
  2. Igor Zhirkov, Low-Level Programming, Apress, 2017
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, samostalna izrada projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 40