Navigacija

13E113PPK - Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije
Akronim 13E113PPK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima poslovne komunikacije na nivou organizacija, nivou pojedinca i organizacije, kao i na nivou pojedinaca međusobno.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju poslovnu komunikaciju neophodnu za rad na poslovnim projektima, kao i svakodnevnim aktivnostima prilikom rada u okviru tima. Studenti će tako steći potrebna znanja da izraze svoje stavove, planove, sposobnosti i potrebe u pisanoj i oralnoj formi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Koncepti upravljanja projektom i komunikacija u okviru faza inicijacije, planiranja, izvršavanja, kontrole i zatvaranja projekta. Planiranje i pisanje poslovnih predloga i izveštaja. Koncept intelektualne svojine i postupci zaštite pronalska. Priprema i održavanje radne biografije (CV) i motivacionog pisma. Priprema i držanje oralne prezentacije. Timske vrednosti i timski rad. Poslovna komunikacija.
Sadržaj praktične nastave Izrada CV-ja i PowerPoint prezentacije na zadatu temu.
Literatura
  1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, (4th ed.) PMI, 2008, ISBN-13: 978-1933890517.
  2. Stim R., Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, (11th ed.) Nolo, 2010, ISBN-13: 978-1413316803.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 30