Navigacija

13E113AOR2 - Arhitektura i organizacija računara 2

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija računara 2
Akronim 13E113AOR2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Razumevanje tema obrađenih na predmetima Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara, Arhitektura i organizacija računara 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa naprednim konceptima arhitekture i organizacije računara. Upoznavanje sa tehnikama projektovanja naprednih arhitektura i načinom pisanja softvera koji može da iskoristi te arhitekture.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju napredne koncepte arhitekture i organizacije računara; razviju softverska rešenja koja mogu da iskoriste naprednek koncepte arhitekture i organizacije računara.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ar2/index.html
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a49d592f71c4e399b71922c78036ff2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83995345-8537-4af6-9127-92b92a2f540e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Organizacija procesora sa direktnim vezama i jednom i više magistrala. Projektovanje upravljačke jedinice. Keš memorija – napredne teme. Memorijski sistem – napredne teme. Virtuelizacija. Translacija arhitektura. Podrška za rad sa više niti. Vektorske arhitekture. Implementacije kod modernih X86 i ARM arhitektura. Optimizacija programa. Simulacije. Projektovanje simulatora.
Sadržaj praktične nastave Organizacija procesora sa direktnim vezama i jednom i više magistrala. Projektovanje upravljačke jedinice. Keš memorija – napredne teme. Memorijski sistem – napredne teme. Virtuelizacija. Translacija arhitektura. Podrška za rad sa više niti. Vektorske arhitekture. Implementacije kod modernih X86 i ARM arhitektura. Optimizacija programa. Simulacije. Projektovanje simulatora.
Literatura
  1. Hennessy, Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), Morgan Kaufmann, 2017.
  2. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition), Morgan Kaufmann, 2013.
  3. William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th Edition), Pearson, 2015.
  4. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  5. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 45
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0