Navigacija

13E113AOR1 - Arhitektura i organizacija računara 1

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija računara 1
Akronim 13E113AOR1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Arhitektura računara
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima hijerarhijskog memorijskog sistema, RISC arhitekturom i sa protočnom obradom (pipeline).
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu i funkcionisanje hijerarhijskog memorijskog sistema; razumeju RISC arhitekturu i osnovne koncepte organizacije sa protočnom obradom (pipeline); koriste literaturu radi daljeg izučavanja ovih oblasti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Virtuelna memorija. Tipovi virtuelnih memorija i jedinica za preslikavanje. Keš memorija. Tehnike preslikavanja, algoritmi zamene, ažuriranje operativne memorije. Memorija. Preklapanje pristupa. Povezivanje memorijskog i ulaznog/izlaznog sistema. RISC arhitektura i pipeline organizacija. Faze izvršavanja instrukcije i stepeni pipeline. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
Sadržaj praktične nastave Virtuelna memorija. Tipovi virtuelnih memorija i jedinica za preslikavanje. Keš memorija. Tehnike preslikavanja, algoritmi zamene, ažuriranje operativne memorije. Memorija. Preklapanje pristupa. Povezivanje memorijskog i ulaznog/izlaznog sistema. RISC arhitektura i pipeline organizacija. Faze izvršavanja instrukcije i stepeni pipeline. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/predavanja/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/zbirka/
  3. Hennessy, Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), Morgan Kaufmann, 2017.
  4. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition), Morgan Kaufmann, 2013.
  5. William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th Edition), Pearson, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0