Navigacija

13E112POR - Praktikum iz organizacije računara

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz organizacije računara
Akronim 13E112POR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa elementima CICS i RISC arhitekture procesora i organizacije procesora bez i sa preklapanjem faza izvršavanja instrukcija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju CISC i RISC arhitekturu procesora; razumeju strukturu i funkcionisanje procesora bez i sa preklapanjem faza izvršavanja instrukcija; koriste literaturu radi daljeg izučavanja ovih oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema.
  Sadržaj praktične nastave Arhitektura. CISC i RISC arhitekture. Organizacija. Izvršavanje bez preklapanja faza. Operaciona jedinica. Upravljačka jedinica. Izvršavanja sa preklapanjem faza. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
  Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0