Navigacija

13E112OOP - Objektno orijentisano programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno orijentisano programiranje
Akronim 13E112OOP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Programiranje 1, Programiranje 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa osnovnim konceptima objektne paradigme. Osposobiti studente za projektovanje i pisanje programa na objektno orijentisanim programskim jezicima. Naučiti jezik C++. Upoznati studente sa osnovnim konceptima i idejama objektnog modelovanja na jeziku UML i projektnim obrascima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost razumevanja semantike koda pisanog na jeziku C++. Sposobnost rešavanja programerskih zadataka (pisanja koda) prema zadatim zahtevima korišćenjem objektnih koncepata i jezika C++. Sposobnost samostalnog projektovanja delova objektnog softvera manje složenosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti OO paradigme. Klasa i objekat. Atribut i operacija. Enkapsulacija. Nasleđivanje. Polimorfizam. Uvod u jezik C++. Opšti principi konstrukcije jezika. Opšti elementi jezika C++. Proceduralni elementi jezika C++. Klase. Preklapanje operatora. Izvedene klase i polimorfizam. Uvod u OO modelovanje i UML. Uvod u projektne obrasce.
Sadržaj praktične nastave Isto kao i za teorijsku nastavu.
Literatura
  1. D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
  2. D. Milićev, "Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
  3. D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ ", Mikro knjiga, Beograd, 1995.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja (30 časova), auditorne vežbe (30 časova). Samostalna izrada projekta: implementacija specifikovanog softverskog sistema na jeziku C++. Zahteva oko 60 sati individualnog učenja i vežbanja i oko 60 sati individualnog rada na projektu (uključujući i programiranje).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 20