Navigacija

13E092EJ3 - Engleski jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 3
Akronim 13E092EJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Minimum niži srednji nivo znanja engleskog jezika
   Ciljevi izučavanja predmeta Unapređenje jezičkih kompetencija na engleskom jeziku koje su potrebne za dalje studiranje i rad u oblasti elektrotehnike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će raspolagati većim inventarom leksike i sintakse u oblasti elektrotehnike, ovladaće pojmovima i terminima iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike, umeće da objasne uzročno-posledične i poredbene odnose.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mehanizmi građenja reči, članovi, pitanja i indirektna pitanja, glagolski oblici: vremena i pasiv.
   Sadržaj praktične nastave Vežbe čitanja i analize teksta, vežbe slušanja, govorne vežbe, vežbe vokabulara.
   Literatura
   1. English 3 - Class Material, a downloadable collection of course material compiled by the course instructor
   2. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.
   3. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
   4. Boeckner, K. Brown, C. Oxford English for Computing. Oxford University Press.
   5. Vince, M. First Certificate Language Practice with Key. Macmillan.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Interaktivne metode s raznovrsnim vežbama koje aktiviraju studente i podstiču produktivne jezičke veštine
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari