Navigacija

13E091FJ1 - Francuski jezik 1

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik 1
Akronim 13E091FJ1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima predznanje francuskog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje i obogaćivanje jezičke komunikativne kompetencije, razvijanje sposobnosti uključivanja u oblasti specifične za svakodnevnu i buduću profesionalnu aktivnost studenata, usavršavanje jezičkih veština (čitanje, razumevanje,...)
   Ishodi učenja (stečena znanja) uvod u francuski jezik za akademske namene: specifičnosti francuskog sistema visokog obrazovanja, adekvatna primena jezika u odgovarajućim akademskim situacijama, razumevanje pisanih tekstova na različitim jezičkim nivoima, ovladavanje kraćim pisanim formama
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave obnova ranije usvojene građe na nivou leksičkih i sintaksičkih jedinica, ovladavanje tehnikama razumevanja pisanog teksta iz oblasti nauke i struke (uočavanje specifičnih leksičkih i izražajnih sredstava u francuskom jeziku za akademske i stručne namene)
   Sadržaj praktične nastave rad na razvijanju veština razumevanja pročitanog, slušanja i govora, usvajanje osnovne stručne terminologije, proširivanje pisanih i govornih obrazaca
   Literatura
   1. Mangiante, J.-M., Parpette C: Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble, 2011
   2. Točanac, D., Dinić, T., Vidić, J.: Francusko-srpski rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.
   3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
   4. odabrani materijali sa interneta, poput http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/les-etudes-a-l-universite.html, https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres, http://pcf.evry.pagesperso-orange.fr/entretien.htm
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30