Navigacija

13E083MOAR - Matematičke osnove automatskog rezonovanja

Specifikacija predmeta
Naziv Matematičke osnove automatskog rezonovanja
Akronim 13E083MOAR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1 (OO1MM1)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima logičkog modelovanja i rezonovanja koji se koriste u automatskom upravljanju procesima i sistemima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti dobijaju matematičku osnovu za rešavanje nekih problema koji se javljaju pri upravljanju procesima i sistemima pomoću računara.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Formalizacija, modelovanje znanja i problema korišćenjem klasične i neklasičnih logika (fazi logike, linearne logike, modalne i temporalne logike). Neizvesno znanje i rasuđivanje (kvantifikovanje neizvesnosti, verovatnosno rasuđivanje). Automatsko zaključivanje, opažanje, planiranje i delovanje.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu.
Literatura
  1. P.Janičić: Matematička logika u računarstvu, Matematički fakultet, Beograd, 2009
  2. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2004.
  3. S. Russel, P. Norvig: Artificial Intelligence, Pearson Education, 2010.
  4. F. Jensen: Bayesian Networks and Decision Graphs, Springer Verlag, 2007.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 25