Navigacija

13E081PM1 - Praktikum iz matematike 1

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz matematike 1
Akronim 13E081PM1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata, delimično i kroz rekapitulaciju srednjoškolskog gradiva, sa najvažnijim temeljnim matematičkim pojmovima i činjenicama, koji čine neophodnu osnovu u daljem učenju matematike. Osposobljavanje studenata za uspešno praćenje kurseva matematike 1 i 2 i korišćenje matematičkog aparata u ostalim kursevima prve godine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će lako prepoznavati probleme u stručnim predmetima i primenjivati stečeno znanje, posebno iz diferencijalnog i integralnog računa. Student će biti sposoban da analizira osnovne osobine funkcija koje se pojavljuju pri matematičkom modelovanju odgovarajućih problema .
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementarne funkcije. Diferencijalni račun ( izvodi elementarnih funkcija, pravila diferenciranja) . Integralni račun (primitivna funkcija, tablica neodređenih integrala, osnovni metodi integracije). Osnovi matematičke logike (iskazna algebra, predikatski račun) Skupovi brojeva. Kompleksni brojevi. Granične vrednosti funkcija. Ispitivanje funkcija. Diferencijalne jednačine.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave. Vežbe u računarskoj laboratoriji: primena nekih matematičkih softverskih paketa.
  Literatura
  1. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
  2. Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre I, II; Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. Milan Merkle: Matematička analiza - teorija i hiljadu zadataka - za studente tehnike, Akademska misao, Beograd 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na tabli, diskusije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30