Navigacija

13E071PE2 - Praktikum iz osnova elektrotehnike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz osnova elektrotehnike 2
Akronim 13E071PE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Dopuna kursu Osnovi elektrotehnike 2 (OE2). Identifikacija složenijih koncepata i olakšavanje savlađivanja gradiva iz OE2. Proširivanje analitičkog i numeričkog aparata za rešavanje problema elektromagnetskih polja i električnih kola promenljivih struja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama rešavanja zadataka koji pojednostavljeno predstavljaju konkretne probleme inženjerske prakse. Sticanje osnovnih veština upotrebe računarskih alata za simboličku i numeričku analizu u elektrotehnici.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta https://oet.etf.bg.ac.rs/
  Sadržaj teorijske nastave Rešavanje osnovnih nelinearnih električnih i magnetskih kola. Električna kola sa diodama. Elektromagnetska indukcija. Praktični primeri. Osnovne teoreme električnih kola i njihova primena na praktičnim primerima. Frekvencijske karakteristike mreža. Računarska simbolička i numerička analiza kola.
  Sadržaj praktične nastave Simulacije (pomoću računara) elektromagnetskih polja i kola promenljivih struja.
  Literatura
  1. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2016.
  2. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2016.
  3. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2016.
  4. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2016.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i simulacije na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 60 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0