Navigacija

13E071PE1 - Praktikum iz osnova elektrotehnike 1

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz osnova elektrotehnike 1
Akronim 13E071PE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Dopuna kursu Osnovi elektrotehnike 1 (OE1). Identifikacija složenijih koncepata i olakšavanje savlađivanja gradiva. Razrađivanje matematičkog aparata i uvođenje dodatnih primera. Proširenje gradiva kursa OE1. Osnovi numeričkog rešavanja polja i uvođenje dodatnih elemenata teorije kola (mreže sa dva para krajeva i kontrolisani generatori).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama rešavanja zadataka koji pojednostavljeno predstavljaju konkretne probleme inženjerske prakse.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://oet.etf.rs/
  Sadržaj teorijske nastave Koordinatni sistemi. Vektorska algebra. Osnovni integrali. Rešavanje problema elektrostatike. Računarska simulacija elektrostatičkih problema. Rešavanje problema strujnih polja i kola stalnih struja. Topologija električnih kola. Praktični primeri. Mreže sa dva para krajeva. Kontrolisani generatori. Nelinearni elementi. Kola sa kondenzatorima.
  Sadržaj praktične nastave Simulacije (pomoću računara) elektrostatičkih polja i kola stalnih struja.
  Literatura
  1. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike 1. deo (Elektrostatika), Akademska misao, 2012.
  2. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike 2. deo (Stalne struje), Akademska misao, 2012.
  3. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1. deo (Elektrostatika), Akademska misao, Beograd, 2012.
  4. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 2. deo (Stalne struje), Akademska misao, Beograd, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i simulacije na računaru
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 60 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0