Navigacija

13E064BMT - Biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biomaterijali
Akronim 13E064BMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama i metodama karakterizacije biomaterijala, i njihovim primenama za bioimplantate u medicini i stomatologiji.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Prepoznaju osnovne karakteristike biomaterijala  Odaberu osnovne metode karakterizacije biomaterijala  Preporuče biomaterijale i bioimplantate u medicini i stomatologiji
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Metode karakterizacije biomaterijala (strukturne, mehaničke, fizičke, hemijske, biohemijske). Karakteristike i inženjering biomaterijala (metala, keramika, polimera, kompozita, bioderivata). Eksploataciona stabilnost biomaterijala. Reakcije organizma na biomaterijale. Bioimplantati u medicini i stomatologiji. Izbor biomaterijala za konstruisanje bioimplantata.
Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
Literatura
  1. Grupa autora, Biomaterijali, D. Raković, D. Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
  2. B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Biomaterials Science, Elsevier, 2004.
  3. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 20