Navigacija

13E064AMPN - Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Akronim 13E064AMPN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika i fotonika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uči studente kako se realne poluprovodničke naprave predstavljaju matematičko-fizičkim modelima. Kroz analizu i simulaciju modela spoznaju kako relevantni parametri utiču na funkcionisanje naprave i kako se dolazi do optimalnih konstrukcija poluprovodničkih naprava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da razume uticaja mnogobrojnih parametara na funkcionisanje konkretne realne poluprovodničke naprave i kolai da odabere odgovarajući model. Student samostalno sintetiše elektronska kola primenom SPICE simulatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi modelovanja. Modeli fizičkih parametara. Modeli bipolarnih, unipolarnih i heterostrukturnih unipolarnih i bipolarnih tranzistora. Modeli poluprovodničkih optoelektronskih naprava. Poređenja simulacija putem ElectricCAD, SPICE, ALS, IRSIM. Arhitektura, modeli i ograničenja SPICE simulatora. Makro modeli u SPICE simulatoru. Tipovi SPICE analiza u funkciji razrade elektronskih kola.
  Sadržaj praktične nastave Primeri implementacije metode konačnih razlika i metode konačnih elemenata u rešavanju jednačina model. Paralelizacija. Monte Karlo analiza. Primena LTSpice simulatora u analizi i sintezi elektronskih kola. Modeliranje šuma.
  Literatura
  1. R.Ramović, "Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava", skripta, Beograd, 1993.
  2. S. Selberherra, "Analysis and simulation of semiconductor Devices", Springer.Verlag, Wien, 1985.
  3. R.Ramović, R. Šašić, "Analiza i modelovanje unipolarnih tranzistora malih dimenzija", Dineh, Beograd, 1999.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.
  5. G. Massabrio and P. Antognetti, Semiconductor Device Modeling With SPICE, McGraw-Hill, Jan 1, 1993
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja - teorijska nastava. Auditorne vežbe sa praktičnim primerima. Diskusije, demonstracije, prezentacije. Izrada projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30